ఇలా15 నిల్లో దూద్ పేద చేయండి నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోతుంది-Instant Palakova in 15 minutes-Doodh peda

39
0

Required ingredients.
1.Milk powder-1cup.
2.Boiled milk-1cup.
3.condensed milk (milkmaid)-3/4cup.
4.Ghee-1tsp
5.Pista (or) almonds for Garnish.

You’re free to use this song and monetize your video, but you must include the following in your video description:
Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400054
Artist: http://incompetech.com/

source

39 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here