ఈ టిప్స్ తో పులావ్ చేస్తే రెస్టారెంట్లోలా పొడిపొడిలాడుతు వస్తుంది-Veg Pulao Recipe in Telugu-Biryani

47
0

Required ingredients
1.Basmati rice or Normal rice-1cup
2.Ghee/oil-5tbs
3.whole pulav masala
4.onion (medium size)-1
5.mint leaves
6.green chilli-2
7.ginger garlic paste-1tbs
8.carrot-1/2
9.capsicum-1/2
10.beans -2tbs
11.cauliflower-1/2cup
12.Tomato-1
13. green peas-3tbs
14.potato-1/2
15.Salt to taste
16coriander powder-1/2tbs
17.coriander leaves
18.water-1.5cups.

You’re free to use this song and monetize your video, but you must include the following in your video description:
Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400054
Artist: http://incompetech.com/

source

47 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here