ఈ లడ్డు రోజుకొకటి తిన్నారంటే ఆరోగ్యం మీసొంతం-Millets Laddu Recipe in Telugu-Korrala laddu -Indian

28
9

Required ingredients
1. Foxtail millets-(కొర్రలు)1cup
2.Flax seeds(అవిస గింజలు)-1cup
3.Sesame seeds(నువ్వులు)-1cup
4.Jaggery (to taste)-1.5cup
5.cashew nuts, almonds
6.cardamom powder-1/4tbs
7.Ghee-4tbs

You’re free to use this song and monetize your video, but you must include the following in your video description:
Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400054
Artist: http://incompetech.com/

source

28 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here