కాలిఫ్లవర్ తో ఇలాచేయండి మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది.-Gobi 65-Cauliflower 65 in Telugu-Gobi Fry

18
9

Required ingredients
1.Cauliflower (Medium Size)-1
2.all purpose flour-2tbs
3. besan flour-1tbs
4.Rice flour-1tbs
5. corn flour-1/2tbs
6.A Pinch of Turmeric powder
7.coriander powder-1/4tbs
8.Roasted cumin powder-1/4tbs
9. Garam Masala powder-1/4tbs
10.Red chilli powder-1tbs
11.salt to taste
12.ginger garlic paste-1/2tbs
13.oil for deep fry
14.Green chilli-4
15.curry leaves
16.cashew nuts-6

You’re free to use this song and monetize your video, but you must include the following in your video description:
Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400054
Artist: http://incompetech.com/

source

18 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here