తీపి గా,కారం గా అటుకుల మిక్చర్ సూపర్ గా ఉంటుంది.-Atukula Mixture in Telugu-Poha Mixture-Poha chivda

12
0

Required ingredients

1.Thick Flattened rice
2 Groundnuts (peanuts)-1cup
3 cashew nuts
4 Fried chana dal-2tbs
5 curry leaves
6 dry red chilli-5(optional)
7 Sugar powder-1tbs(optional)
8 coriander powder-1/4tbs
9 roasted jeera powder-1/4tbs
10 red chilli powder-1/2tbs
11 salt to taste

You’re free to use this song and monetize your video, but you must include the following in your video description:
Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400054
Artist: http://incompetech.com/
A Pinch of turmeric powder

source

12 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here