తేలికగా ఇలా పన్నీర్ బిర్యానీ చేయండి సూపర్ అంటారు-Restaurant style Paneer Biryani-Paneer Biryani Reci

24
0

Required ingredients
1.Basmati rice or Normal rice-1cup

2. paneer marination
1.Fresh curd-1cup(50gm)
2. A pinch of Turmeric powder
3 coriander powder-1/2tbs
4 Red chilli powder-1tbs
5 Biryani masala powder-1/2tbs
6 Ginger,Garlic paste-1tbs

3. Fried onions(medium size)-2
4.water-1:3 Ratio
5.biryani masala ingredients
6 salt-1/2tbs
7 ginger garlic paste-1/2tbs
8 oil or ghee-4tbs
9 Green chillies-4
10.Mint leaves
11 coriander leaves
12 Food colour(optional)

You’re free to use this song and monetize your video, but you must include the following in your video description:
Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400054
Artist: http://incompetech.com/

source

24 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here