దాబా స్టైల్ చోలే మసాలా ని సింపుల్గా ఇలా చేయొచ్చు-Dhaba style Chole Masala Recipe-Chana Masala Curry

11
13

Required ingredients
1.Chickpeas-60gm
2.onion paste (medium size onion)-1
3.Tomato puree (Medium size Tomatoes)-2
4.oil-3tbs
5 biryani masala ingredients
6.Mint leaves
7. Ginger,Garlic paste-1/2tbs
8.Turmeric powder-1/4tbs
9.Red chilli powder-1.5tbs(to taste)
10 coriander powder-1/2tbs
11 Roasted Cumin powder-1/4tbs
12 salt to taste-3/4tbs
13 Garam masala powder-1/4tbs
14.Coriander leaves
15.water-3/4cup

You’re free to use this song and monetize your video, but you must include the following in your video description:
Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/m

source

11 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here