పప్పు చెకోడీలు ఇలా ఇంట్లోనే చేయవచ్చు-Crispy Pappu Chegodilu in Telugu-Homemade Chekodilu-Chegodilu

45
45

ingredients
1.all purpose flour (maida)-1cup
2. Ghee/Butter-2tbsp
3. soaked chenna dal-1cup
4. salt-1/2tsp(to taste)
5.A pinch of Turmeric powder
6.A pinch of cooking soda
7.Ajwain(Vaamu)-1/4tsp
8.Rred chilli powder-1tsp(to taste)
9. oil for deep fry

source

45 COMMENTS

  1. Today after seeing the vedio I have prepared chegodilu . Along with maida I added half a cup of rice floar and soaked moong dal. They have come very crunchy and tasty. Super. Thank you very much for showing the procedure .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here