పాలతో ఇంట్లోనే ఇలా పాన్ కుల్ఫీ చేయండి సూపర్ అంటారు-Paan Kulfi Recipe inTelugu-Malai Pann kulfi-Kulfi

17
5

Required ingredients
1. Full cream Milk-1litter
2. Betel Leaves-4
3. Almonds
4 cashew Nuts
5 Pista
6 Cardamoms
7 Sugar-4tbs(To taste)

You’re free to use this song and monetize your video, but you must include the following in your video description:
Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400054
Artist: http://incompetech.com/

source

17 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here