పెసర పూర్ణాలు-Pesara Boorelu in Telugu-Purnam Boorelu with Dosa batter-Pesara poornalu-Moong dal pur

12
0

ingredients
Dosa batter
1.Urad dal-1cup
2.Rice-1&1/2cup
Poornam ingredients
1.Moong dal-1cup(2cups)
2.jaggery-1cup
3.coconut powder-2tbs
4.cardamom powder-1/4tsp

source

12 COMMENTS

  1. Thanks so much for the recipe Andi….
    Unique….pesarapappu tho ila cheyyadam evvaru upload cheyyaledhu
    Idhe asalu dish…..
    A thousand likes for your dish
    Did it today on account of navratri…… everybody liked it…baaga vachchayi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here