బిర్యాని తేలికగామంచి సువాసనతోరావాలంటే(సీక్రెట్)ఇలా చెయ్యాల్సిందే-Aloo Dum Biryani-Hyderabadi biryani

15
5

ingrediants
1. Basmati / Normal Rice-1cup(250gm)
2. Baby Potatoes-250gm

For masala paste
3. Fresh curd-1cup(50gm)
4 Red chilli powder-1/2tsp
5 turmeric powder-2pinches
6.roasted cumin powder-1/4tsp
7.coriander powder-1/2tsp
8 garam masala powder-1/4tsp
9. biryani masala powder-1/2tsp
10.salt-1/2tsp
Ginger,Garlic paste-1.5tsp

11.whole biryani masala ingrediantes
12 oil-6tbs
13 Onions Medium -2
14.Mint & coriander leaves
15. Ghee-2tsp

You’re free to use this song and monetize your video, but you must include the following in your video description:
Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400054

source

15 COMMENTS

  1. Hi viewers. And renuka akka too…plz even watch my new youtube channel "movie visuals channel "…and plz subscribe to it…I'm beginner so plz support me so tat I will provide useful and quality videos hereafter….plz subscribe and press bell icon…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here