స్పై కెమెరాలు.. ఆ రోజుల్లోనే

0
6

12 అత్యుత్తమ వింటేజ్ స్పై కెమెరాలు

ద ఆన్సో మెమో

సోర్స్: silversaltz

టిక్కా ఎక్స్‌పో వాచ్ కెమెరా

12 అత్యుత్తమ వింటేజ్ స్పై కెమెరాలు

Ticka Expo Watch Camera

సోర్స్: gizmodo

ద ఏబీసీ రిస్ట్ వాచ్ కెమెరా

12 అత్యుత్తమ వింటేజ్ స్పై కెమెరాలు

The ABC Wristwatch Camera

సోర్స్: liveauctioneers

ద ఇకో 8 లైటర్ కెమెరా

12 అత్యుత్తమ వింటేజ్ స్పై కెమెరాలు

The Echo 8 Lighter Camera

సోర్స్: gizmodo

టెస్సినా 35 (సిగరెట్ కెమెరా)

12 అత్యుత్తమ వింటేజ్ స్పై కెమెరాలు

Tessina 35 (Cigarette Camera)

సోర్స్: wikimedia

మైనోక్స్

12 అత్యుత్తమ వింటేజ్ స్పై కెమెరాలు

Minox

సోర్స్ : gizmodo

పీజియన్ కెమెరా

12 అత్యుత్తమ వింటేజ్ స్పై కెమెరాలు

Pigeon Camera

సోర్స్ : reddit

లుకింగ్ త్రూ వాల్స్

12 అత్యుత్తమ వింటేజ్ స్పై కెమెరాలు

Looking through walls

సోర్స్ : gizmodo

ద బటన్‌హోల్ కెమెరా

12 అత్యుత్తమ వింటేజ్ స్పై కెమెరాలు

The Buttonhole Camera

సోర్స్ : pimall

ద ఇన్‌ఫ్రారెడ్ బ్రీఫ్‌కేస్ కెమెరా

12 అత్యుత్తమ వింటేజ్ స్పై కెమెరాలు

The Infrared Briefcase Camera

సోర్స్ : gizmodo

కీచెయిన్ కెమెరా

12 అత్యుత్తమ వింటేజ్ స్పై కెమెరాలు

Keychain camera

సోర్స్ : gizmodo

మైక్రోడాట్ కెమెరా

12 అత్యుత్తమ వింటేజ్ స్పై కెమెరాలు

Microdot cameras

Original Article

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here